Menu

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim (GalaxyMarket.EU / GalaxyMarket.SK)


V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho, podla zákona o ochrane spotrebitela do 14 kalendárnych dní od obdržania zásielky na vlastné náklady poslať späť na adresu predávajúceho, spoločne s faktúrou, číslom účtu (IBAN) a žiadosťou o vrátenie peňazí.

Vrátené zásielky zaslané na DOBIERKU - nebudú prevzaté!!!

Pre zahájenie odstúpenia od zmluvy vyplňte online záznam TU alebo nám zašlite vyplnený dokument Word (na stiahnutie TU).
Treba vyplniť všetky povinné položky. Do popisu závady treba zadať Odstupenie od kupnej zmluvy a do poznámky číslo učtu, poprípade adresu pri odoslaní peňazí na adresu.
Ak neviete aj iné povinné položky vyplňte číslicou 0, prípadne slovom "Neviem".

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii ako doporučený, poistený balík na adresu:

MirAnnTrade s.r.o. - Reklamačné oddelenie, Hviezdoslavova 297, 014 01 Bytča
Kontakty pre reklamácie : +421 94 125 556 reklamacie@galaxymarket.eu

11. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

11.2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č. 102/2014") vzniká výlučne iba Kupujúcemu – spotrebiteľovi v zmysle tohto zákona. Kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle zákona č. 102/2014 nárok na odstúpenie od zmluvy podľa tohto zákona nemajú (Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

11.3. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

11.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ

  1. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  2. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

11.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.6. Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 a nasl. Zákona č. 102/2014.

11.7. Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov použitím formuláru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP a zverejnený na internetových stránkach Predávajúceho. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme doporučenej poistenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim! Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

11.8. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ platne odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci v zmysle § 9 ods. 1 a nasl. Zákona č. 102/2014 Kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa začiatku plynutia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014. V súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 102/2014 berie Kupujúci – spotrebiteľ na vedomie, že platby budú vrátené bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

11.9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
  • tovar na výrobu

11.10. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, Predávajúci vyzve Kupujúceho na odstránenie vád tovaru, doplnenie chýbajúcich častí tovaru alebo uvedenie tovaru do pôvodného stavu. V tomto prípade sa považuje tovar za nedoručený a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu akékoľvek platby v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak si Kupujúci ani po výzve túto povinnosť nesplní v lehote do 15 dní od doručenia výzvy, Predávajúci má nárok uplatniť si náklady voči Kupujúcemu súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

11.11. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 11.8 týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

11.12. Online formulár nájdete TU / dokument Word TU

(Pri vyplňamí Reklamačného formuára vo forme Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku vložte do kolonky "Poznámka" nasledový text a doplňte:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci
Obchodné meno: MirAnnTrade s.r.o.
Ulica a číslo: Hviezdoslavova 297
Mesto: Bytča
PSČ: 014 01
Telefón: +421 948 125 556
E-Mail: reklamacie@galaxymarket.eu
Kupujúci
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-Mail:
názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov a dôvod vrátenia :
Požadujem prevod na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu. Svoj súhlas a pravdivosť informácií uvedených v tomto formulári vyjadrujem zaškrtnutím políčka "Súhlasím"
V ...................................... Dňa .......................... Meno a priezvisko ..........................

Dell Partner

HAL3000

Pricemania.sk – Porovnanie cien

NajNákup

Heureka


! Aktuálne informácie !


Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Cookies

Cookies používame na zlepšenie Vašej návštevy na GalaxyMarket
Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán (Google, Facebook). 
Na udelenie súhlasu so spracovaním kliknite „Prijať" alebo Upraviť".

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať